Во периодот од 10-11 октомври, 2011 година во Тирана се одржа втората регионална средба на супервизорите од регионот. Оваа средба беше иницирана на завршницата на првиот регионален состанок во април,2011 година кој се одржа во Виена.
Организатор и домаќин на средбата беше Регулаторно тело за финансиски надзор на Албанија. На настанот присуствуваа претставници од Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија, како и претставници од регулаторните тела на Албанија, Австрија, Молдавија, Унгарија, Црна Гора, Романија, Полска, Србија и Словачка.

Целта на оваа средба беше во насока на продлабочување на соработката меѓу регулаторните органи и институции, заради постигнување на поголема ефикасност во извршување на супервизорската функција. Главни теми на настанот беа: резервирање на штети, улогата на актуарот, дистрибуцијата на осигурувањето и критериумите за соодветност на членовите на орган на управување. Настанот предизвика продуктивна дискусија и размена на искуство меѓу супервизорите во регионот.