1. Записник од 17-та седница на СнЕ на АСО одржана на 5 јуни, 2023 година;
  2. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година поднесено од Триглав Осигурување АД, Скопје и донесување на решение,
  3. Измена на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата.