Појаснување на одредби во делот на осигурување од обврски кон сопствениците на полиси кај застапувањето и посредувањето во осигурување