Претставници на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) ја посетија Агенцијата за супервизија на осигурување. На работната средба која се одржа на 18 октомври, 2011 година бeше анализирана моменталната состојба на пазарот на осигурување во Република Македонија.

Исто така, претседателот на Агенцијата г. Попоски Климе ги информираше претставниците на ММФ за донесената подзаконска регулатива во областа на осигурувањето која пропишува подетални правила за работење на осигурителните субјекти притоа нагласувајќи ја придобивката од тоа. Беше разговарано и за предизвиците во осигурителниот сектор како и за подготвеноста на Агенцијата во однос на истите.

На крај заеднички беше констатирано дека Агенцијата има постигнато значителен напредок во областа на осигурувањето и супервизијата.