Агенцијата за супервизија на осигурување има потреба од образовни услуги од страна на едукатори, заради спроведување обука и стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето како и заради спроведување обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи, во 2018 година.

За таа цел, Агенцијата за супервизија на осигурување спроведува постапка за:

доделување на договор за јавна набавка на образовни услуги – спроведување обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурувањето, и

доделување на договор за јавна набавка на образовни услуги – спроведување обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,

согласно член 17 став (1) алинеа 2 и став (3) од Законот за јавните набавки.

 

линк до огласот..