Агенцијата за супервизија на осигурување ја информира јавноста дека во периодот од март 2021 година до март 2023 година планира да организира обука и да спроведе стручен испит потребен за добивање на дозвола за овластен актуар (во понатамошниот текст: стручен испит за актуар).

Се повикуваат сите лица кои се заинтересирани и имаат намера да учествуваат на обуката и полагање на стручниот испит, најдоцна до 23.11.2020 година до Агенцијата за супервизија на осигурување, по електронски пат, да пријават интерес за учество на обуката и полагање на стручниот испит 1 со доставување на Известување за пријавување на интерeс (Прилог 1 од ова Соопштение) на следната електронска адреса: contact@aso.mk

Прочитајте го целиот повик на следниот линк.