Повик за пријавување на лица за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар

Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит потребен за работа како овластен актуар