Повик за пријавување за учество на обука и полагање нa стручен испит за актуар