Правилник за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот  го презема инвестициониот ризик