ПРАВИЛНИК ЗА СООДВЕТНОСТА НА РЕОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ, МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ИЗНОСОТ НА МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТАБЕЛАТА ЗА МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ И МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА МОЖНА ШТЕТА