1. ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот  за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање согласности
  2. ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на спроведување на оценка на соодветноста на  член на надзорен орган на друштво за осигурување и известување до агенцијата за супервизија на осигурување
  3. П Р А В И Л Н И К за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување