Прелиминарни податоци-бруто полисирана премија, бруто исплатени штети

Големина на фонт
Контарст