Прелиминарни податоци-бруто полисирана премија, бруто исплатени штети