На 15 септември, 2014 година во Скопје се одржа прес конференција за промоција на новото осигурување во земјоделството, подржано од Европа Ре друштво за реосигурување одговорно за имплементирање на програмата за осигурување од ризици од катастрофи и временски неприлики – Southeastern Europe Catastrophe Risk Insurance Facility (SEEC CRIF).

Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, г.Климе Попоски имаше свое обраќање при што изрази огромно задоволство од промовирањето на новиот производ за индексно осигурување на остварени приноси од посеви во Македонија, наменет за продажба преку домашните друштвата за осигурување, а развиен од страна на Европа Ре.
Притоа, искажа задоволство од пристапот што го имаше Европа Ре во креирањето на новиот производ во кој се вградени најнапредни технологии за управување со ризици, применети се високи стандарди за акредитација на домашните друштвата за осигурување преку кои ќе се продаваат полисите а со тоа е направена и најдобра понуда за реосигурување што влева дополнителна сигурност во функционирањето на целиот систем. Тоа претставува дополнителна гаранција дека осигурениците ќе бидат фер и навремено обесштетени доколку нивните посеви претрпат штети под влијание на временските непогоди.

Во име на Агенцијата за супервизија на осигурување, како регулаторно тело на осигурителниот сектор, тој истакна комплетна поддршка за процесот на воведување на новиот осигурителен производ притоа истакнувајќи дека Агенцијата значително придонесе во неговото креирање. На овој начин, во рамки на својата мисија за развој на пазарот на осигурување, Агенцијата активно се вклучи во креирање соодветни услови и амбиент за понатамошен развој на осигурувањето во земјата што во континуитет треба да придонесе за раздвижување на економскиот развој и просперитет и благосостојба на граѓаните.

Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, г.Климе Попоски даде објаснување за производот укажувајки дека индексираното осигурување на остварени приноси од посеви е познат модел во светот кој за првпат ќе биде применет во РМ. Тоа е уникатен пристап во осигурувањето во земјоделство преку кој сите земјоделци на ниво на една општина се третираат подеднакво. Клучната новина во пристапот е во делот на исплатите на отштетните побарувања кои ќе се вршат автоматски, наместо како досега со примена на теренска проценка на штети и загуби на поединечни парцели. На ваков начин, дополнително се поедноставува целиот процес и значително се добива на квалитет при исплата на штети, со што земјоделците добиваат дополнителна сигурност. Нагласи дека според направени истражувања, регионот на Југоисточна Европа, во кој припаѓа Македонија, е еден од регионите кој е подложен на силни влијанија на климатските промени, кои можат да предизвикаат поплави, суши, лизгање на земјиште, болести на земјоделски култури и друго, при што штетите се пресметуваат во милиони долари годишно.

Досегашната практика јасно покажува дека најефикасен начин како да обезбедиме долгорочна сигурност е осигурувањето како форма на финансирање на ризици од евентуални штети кои би биле предизвикани од природни непогоди. На крај на своето обраќање г. Попоски апелираше до сите фармери да ги искористат придобивките што ги нуди овој осигурителен производ, како и субвенциите од државата и да ги осигураат своите посеви со што ќе ја обезбедат финансиската сигурност на своите семејства.