Продолжува јакнењето на капацитетите на регулаторите на финансискиот пазар
(Народната Банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за
супервизија на осигурување и Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско
осигурување) во полето на финансиската едукација и инклузија, преку соработка со еминентни
меѓународни финансиски институции.
Годинава започнува втората фаза на Проектот за финансиска писменост со ИНФЕ-ОЕЦД,
заедно со Министерството за финансии на Холандија и Money Wise платформата кој ќе трае во
следниот петгодишен период, односно од 2023-2027 година. Главниот приоритет на овој Проект е
да ги поддржи земјите кои се дел од истиот, да го подигнат нивото на финансиска писменост кај
населението преку поддршка и имплементација на стратегиите и политиките за финансиска
писменост, со обезбедување на анализи, извештаи и препораки за градење капацитети согласно
институционалните потреби и стратешките приоритети на земјите.
Со проектот, којшто се реализира со финансиска поддршка на холандското Министерство
за финансии, покрај нашата земја ќе бидат опфатени и земјите како: Босна и Херцеговина,
Бугарија, Грузија, Ерменија, Молдавија, Романија, Украина, Хрватска и Црна Гора. Преку
предвидените активности ќе се обезбеди можност за пристап до соодветна експертиза од
регионот и пошироко за релевантни и актуелни прашања од областа на финансиската писменост и
ќе се поттикне развој на поефикасни иницијативи за финансиска едукација и инклузија преку
користење на искуството од најдобрите меѓународни практики.
Инаку, ова е продолжение на првата фаза од проектот, која беше успешно реализирана во
текот на периодот од 2018-2022 година. Во рамки на првата фаза Координациското тело на
финансиските регулатори за финансиска едукација и финансиска инклузија, ја изработи првата
Национална стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија за периодот од 2021-
2025.
Воедно, беа изработени Кодексот на добри практики за финансиска едукација и Основните
компетенции за финансиска едукација. Исто така, се формираше и Регистар на субјекти од
приватниот и граѓанскиот сектор, вклучени во областа на финансиска едукација и инклузија.
Во рамки на првата фаза, меѓу другото, од страна на ИНФЕ-ОЕЦД беше спроведено
мерење на финансиската писменост на населението, како и анкета за финансиската писменост и
дигитализација на микро, мали и средни претпријатија. Овие мерења дадоа показатели за
тековните состојби и воедно претставуваат водич за следни активности во оваа сфера, кои ќе
продолжат да се реализираат во следната фаза од проектот.