Главниот мотив за овaa Програма е да се промовира развојот на осигурувањето од ризици од природни катастрофи и временски неприлики на домашниот пазар, со што на локалните стопанственици и на населението ќе им биде овозможено да купат прифатливи производи за осигурување од овие ризици, коишто во моментот не може да се најдат на пазарот. За имплементација на SEEC CRIF програмата е формирана непрофитната институција Европа Ре, која е компанија за реосигурување од ризици од катастрофи, во сопственост на одредени држави од Југоисточна Европа, вклучувајќи ја и Република Македонија. Оваа реосигурителна компанија ќе биде одговорна за дизајнирање на осигурителните производи коишто ќе им ги понуди на сите друштва за осигурување во Република Македонија.

 

Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија (АСО) е носител на Проектот во Република Македонија и за таа цел ja формираше Работната група составена од повеќе институции, вклучувајќи ја и Народната банка на Република Македонија. Во рамки на Програмата за осигурување на ризик од катастрофи, Светската банка ќе изработи студија за улогата на банкарскиот сектор во овој домен. Податоците од банките се потребни за да се создаде реално согледување на:

1. Ефектот од природните катастрофи врз портфолијата на кредитите и депозитите,

2. Начинот на кој банките го идентификуваат и проценуваат ризикот од природни катастрофи во однос на нивното работење, и

3. Степенот на нивната заинтересираност за поврзување на своите производи со осигурителни производи, посебно за ризиците од природни катастрофи и  временски непогоди.

 

Со цел успешно да се изработи оваа студија ве молиме пополнетиот прашалник, да го доставите најдоцна до 31.01.2012 година, во електронска форма кај г. Дарко Блажевски (е-пошта: darko.blazevski@aso.mk , тел. +389 2 3254 062), координатор на работната група при Агенцијата за супервизија на осигурување, кај кого можете да се обратите и за евентуални прашања при пополнувањето на прашалникот.

 

БАРАЊЕ ДО БАНКИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

ПРАШАЛНИК ДО БАНКИТЕ ЗА ЕВРОПА РЕ