Реализацијата на новата пазарна инфраструктура на системот за осигурување од ризици од природни катастрофи и временски непогоди, создаден и поддржан од Европа Ре – специјализирано друштво за реосигурување од природни катастрофи со седиште во Цуг, Швајцарија, се наоѓа пред самиот почеток. Како дел од подготовките за отпочнување на програмата Европа Ре на македонскиот осигурителен пазар, тимот од Европа Ре ја одржа првата обука за акредитирање на застапниците во осигурување за продажба на нови и иновативни осигурителни производи за заштита од земјотрес На настанот, кој се одржа во хотел Солун, Скопје на 28 март 2014 година, присуствуваа застапници во осигурување, експертите и локалниот тим на Европа РЕ, како и претставници од Агенцијата за супервизија на осигурување, Центарот за управување со кризи и Швајцарската Канцеларија за Соработка кои имаа можност да ја отворат обуката со поздравни говори.

Главната цел на оваа обука беше претставување на новите станбени и комерцијални осигурителни производи за заштита од земјотрес како и презентација на специјално дизајнираните интернет платформи за нивно користење и управување. Експертите од Европа Ре детално ја претставија програмата во однос на следниве главни : 1) Презентација на програмата на Европа Ре, 2) Презентација на “Swiss Visual Pro” производите – Станбено и комерцијално осигурување од земјотрес, 3) Вовед во функционалноста на порталот за јавно информирање и подигнување на свеста за природни непогоди – CATMonitor, 4) Презентација на едноставниот кориснички интерфејс за прием во осигурувањето.

Обуката беше одлично прифатена од присутните, а значителен дел од времето беше искористен и за тестирање на интернет платформите од страна на застапниците. На крај на настанот беа доделени и сертификати од Европа Ре за акредитација на застапниците во осигурување за продажба на новите производи за осигурување од земјотрес.