АСО во соработка со УСАИД – проектот Партнери за финансиска стабилност (PFS) организираше дводневна работилница на тема Ризично базирана супервизија во осигурувањето, која се одржа во х. Холидеј Ин на 3 и 4 ноември 2011 г.

Работилницата произлезе врз основа на заклучоците на конференцијата (Предизвици во хармонизирањето на домашната регулатива и супервизија на осигурувањето со регулативата и праксата на Европската Унија) одржана во Охрид, 30-31 мај 2011 г.

Предавачи на работилницата беа Holly Bakke (USAID PFS), Nóra Kiss (HFSA – Унгарија), Tanja Buhlmann (Германија – BaFin), Ivana Petrović (Србија – Народна банка на Србија) and Alma Qamo (Албанија – консултант на Светска банка).

На работилницата присуствуваа над 50 учесници, претставници на надзорните тела за осигурување од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Македонија, Молдавија, Србија, Унгарија, Хрватска и Црна Гора.

Учесниците, во текот на работилницата, имаа можност да слушнат искуства на земји кои се во различни фази на употребата на ризично базираната супервизија, тргнувајќи од земјите во регионот кои немаат или имаат недоволно развиена регулаторна рамка за овој тип на супервизија, па сè до земјите во ЕУ кои се подготвуваат за имплементацијата на директивата 2009/138/EC (Солвентност II).

Целта на работилница беше практична: учесниците да изработат писмо до менаџментот во кое ќе се наведат потребните чекори со цел воведување на ризично базираната супервизија во осигурувањето.