На 13-ти март, 2012 година, во Брисел, членовите на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување остварија работна средба со г. Карл Ван Хуле, раководител на единицата за осигурување и пензиско осигурување која е составен дел на Директоратот за внатрешен пазар и услуги во рамки на Европската Комисија.

Претставниците на Агенцијата го запознаа г. Ван Хуле со постојната законска регулатива во Република Македонија и исто така, се разговараше за новиот режим на Солвентност 2 во областа на осигурувањето и предизвиците кои ги носи овој режим. Во контекст на ова, претставникот беше информиран дека е формирана и работна група со претставници од Агенцијата, Министерството за финасии како носител на законската регулатива и стручни лица од осигурителната индустрија, со цел носење на ново законско решение согласно барањата на режимот Солвентност 2. Една од точките на агендата беше и заштитата на осигурениците и корисниците на осигурителни производи и услуги односно кои активности Агенцијата ги презема во овој сегмент, но и исто така, се разговараше и за искуството на земјите членки на ЕУ.