На 5.7.2017 година, Агенцијата за супервизија на осигурувањеорганизираше Работилница со претставници од Регулаторот на финансиски пазар наАвстрија (FMA) и Асоцијацијата на осигурители на Австрија (VVO), на којаучесници беа членовите на органите на управување на друштвата за осигурување.

Оваа работилница беше наменета да им овозможи учесниците дасе запознаат со новите предизвици во регулативата на осигурување во ЕвропскатаУнија. Поминат е период од 18 месеци од имплементацијата на директиватаСолвентност 2 во земјите членки на ЕУ. Оваа работилница претставуваше добраприлика да се сподели искуството во имплементација на Столбот 2 кој се однесуваза корпоративно управување. Понатаму, се дискутираше и за предизвиците одидната имплементација на Директивата за медијација во осигурување (IMD) ирегулативата за продажба на Пакети на Инвестициони Продукти за Малопродажба(PRIPs) што претставува актуелна тема.

Претставниците од Асоцијацијата на осигурителина Австрија (VVO) и Регулаторот на финансиски пазар на Австрија (FMA), на 6јули во просториите на Агенцијата за супервизија на осигурување, одржаапрезентација за вработените во Агенцијата. Презентацијата ги опфатипредизвиците на моменталната европска регулатива, проекти и трендови. Истотака, беше презентирано и за важноста на корпоративното управување како важендел за воспоставување ефикасен систем на супервизијата на осигурувањето.