21. Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови

Кроациа осигурување

ул. Костурски херои, бр. 38, 4 кат, Скопје e-mail:  contact@cro.mk тел. 3 21 58 83 факс: 3 21 50 61

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

Граве

ул. Пиринска бр 23, Скопје e-mail:  office.skopje@grawe.at тел. 3 11 88 54; 3 10 96 73 факс: 3 11 88 55

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

ВИНЕР Лајф-Виена Иншуренс Груп

Ул. “ 11 Октомври”  бр. 25, кат 8-ми општина Центар, Скопје

тел. 2 31 14 333

факс:  2 32 31 632

Класи на осигурување:

1 2 19 21

Веб Страна Посебни Услови

УНИКА ЛАЈФ АД

бул. “Илинден”  бр. 1, Скопје

тел. 2 3  109 060

факс:  2 3 215 128

Класи на осигурување:

1 2 19 20 21

Веб Страна Посебни Услови
Големина на фонт
Контарст