Анализа на смртноста на корисници на ануитет од повеќе земји и корекција на македонски популациски таблици на смртност