Во врска со Соопштението за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и Соопштението за спроведување на обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи, двете објавени на ден 6.9.2019 година, Ве информираме дека заклучно со денешниот ден – 11.9.2019 година (10.30 часот) пополнети се капацитетите за учество на обуката и стручните испити.

Поради горенаведеното, Пријавите/барањата за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник односно осигурителен брокер кои ќе бидат доставени по објвавување на ова Соопштение, нема да бидат земени во предвид.