Aгенцијата за супервизија на осигурување ја информира јавноста дека ќе организира обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи (во понатамошниот текст: обука и стручен испит за брокер).

Обуката за брокер во времетраење од 4 дена (вкупно 27 наставни часа) ќе се спроведе во периодот 21-23.3.2019 и 30.3.2019 година во просториите на “Европски универзитет” кој се наоѓа на Бул. “Климент Охридски” бр. 68 во Скопје.

По завршување на обуката, Агенцијата ќе спроведе стручен испит за брокер.

 

повеќе..

Пријава за брокер