Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува сите заинтересирани лица дека ќе организира обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување (во понатамошниот текст: обука и стручен испит за застапник).

Обуката за полагање на стручен испит за застапник во времетраење од 3 дена (вкупно 18 наставни часа) ќе се спроведе во периодот 21 – 23.3.2019 година во просториите на “Европски универзитет” кој се наоѓа на бул. “Климент Охридски” бр. 68 во Скопје.

По завршување на обуката, Агенцијата ќе спроведе стручен испит за застапник.

 

повеќе..

Пријава за застапник