С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на обука и стручен испит за вршење  осигурително брокерски работи