1. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2020 година,-

2. Упатство за работа на Комисијата за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2020 година,-

3. Правилник за пресметка на технички резерви на друштвата за осигурување и/или реосигурување,-

4. План за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година,

5. Барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на  Управен одбор на Акционерското Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје за лицето Салаудин Имами,-

6. Одлука за спроведување на обука и стручен испит потребен за работа како овластен актуар во периодот 2021-2023 година;

7. Одлука за усвојување нa Наставна Програма за полагање на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар,

8. Одлука за утврдување критериуми за избор на едукатори за спроведување обука и стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар,

9. Одлука за утврдување на паричен надоместок на едукаторите ангажирани за  спроведување на обука и стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар,

10. Решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за  потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар (2021-2023 година),

11. Одлука за измена на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2020 година.