1. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за неживотно осигурување Скопје.