1. Записник од 20-та седница на СнЕ на АСО одржана на 5 јули, 2023 година;
  2. Барање за добивање дозвола за вршење работи на осигурување на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје и донесување решение,
  3. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје и донесување решение,
  4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување, на лицето Алисен Цуцули,
  5. Разгледување на поднесена молба.
  6. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 годинана УНИКА АД Скопје и донесување на решение,
  7. Барање за добивање согласност за друштво за ревизија за 2023 година на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје и донесување на решение.