1. Записник од третата седница на СнЕ на АСО одржана на 27 јануари, 2023 година;
 2. Извештај од Комисија за спроведување попис на средствата и изворите на АСО за 2022 година,
 3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на осигурување,
 4. Извештај за постапување по претставки за период 1.1.2022-31.12.2022 година,
 5. Одлука за изрекување на супервизорски мерки за Друштвото за застапување во осигурување Ваш Пријател АД Прилеп,
 6. Одлука за изрекување на супервизорски мерки за Друштвото за осигурување  ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ  АД Скопје,
 7. Решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето во 2023 година,
 8. Решение за определување на одговорно лице  за утврдување на исполнетост на условите за полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски  работи во 2023 година,
 9. Барање за добиање согласност за стекнуавње квалификувано учество во ОБД А ТИМ БРОКЕР од страна на лицето Марина Милошевска и донесување на Решение,
 10. Барање за добиање согласност за стекнуавње квалификувано учество во ОБД А ТИМ БРОКЕР од страна на лицето Христина Ивановиќ Блажевска и донесување на Решение,
 11. Барање за добиање согласност за член на орган на управување во ВИНЕР за лицето Насер Зенку и донесување на Решение,
 12. Барање за добиање согласност за член на орган на управување во ВИНЕР за лицето Ана Серафимова и донесување на Решение,
 13. Одлука за спроведување на обука и стручен испит потребен за добивање дозвола за работа како овластен актуар  во периодот 2023-2025 година,
 14. Решение за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит за  потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар 2023-2025 година,
 15. Одлука за усвојување на Наставна програма за полагање на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар,
 16. Одлука за утврдување критериуми за избор на едукатори за спроведување обука и стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар.