1.Записник од втората седница на СнЕ на АСО одржана на 18 јануари, 2023 година;

2.Извештај за извршената ревизија на спроведувањето на стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурување (едуктивно испитна сесија – септември 2022); и

3.Извештај за извршената ревизија на спроведувањето на стручниот испит за вршење на осигурително брокерски работи (едуктивно испитна сесија – септември 2022).