1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје, на лицето Зоран Нарашанов.
  2. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје.