•  Одлука за избор на најдобар истражувачки труд од областа на пазарот на осигурување во Република Македонија, насловен “Економски детерминанти на потрошувачката на животно осигурување во Република Македонија” од Милан Елисковски;