1. Решение за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество на лицето ИВАНКА МОЈСОВА во Осигурителното брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје;
  2. Решение за издавање согласност за узмена на седиште на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
  3. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
  4. Решение за издавање согласност лицето Салаудин Имами да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје;
  5. Решение за издавање согласност лицето Цветко Делев да ја врши функцијата член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје.