1. Решение за издавање на согласност за измена на Статутот на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
  2. Решение за издавање на согласност за промена на називот на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
  3. Решение за издавање на согласност за промена на седиштето на Друштвото за осигурување ИНСИГ –Македонија АД Скопје;
  4. Решение за издавање на согласност за измена на  Статутот на САВА осигурување а.д. Скопје;
  5. Решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје;
  6. Одлука за изрекување мерки на супервизија за ОБД ВИАСС;
  7. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Осигурување Македонија;
  8. Одлука за изрекување мерки на супервизија за Сава;
  9. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Триглав Осигурување АД Скопје.