1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата  член на орган на управување во  Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД, Скопје на лицето Хашим Реџепи, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Решение за издавање на согласност за усвојување на нов Статут на друштвото и измена на седиште на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување.