1. Одлучување по добиено известување на СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје за раскинување на договор за вработување со застапникот Милан Петровски,
  2. Одлучување по добиено известување на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за раскинување на договор за застапување во осигурување со застапникот Газменд Сакипи,
  3. Одлучување по барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Национална групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје за лицето Анела Дарковска,
  4. Одлучување по барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје  за лицето Елизабета Божиновска,
  5. Оодлучување по барање за добивање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот Скопје за лицето Маја Станковска Костова,
  6. Донесување на Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување,
  7. Усвојување на Извештај за оценката на пристигнатите литературни и ликовни творби на Конкурсот  за ученици од основното и средното образование,  по повод Денот на осигурување ‒ 1 ноември, 2020 година,
  8. Усвојување на Извештај на Комисија за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на АСО, без надомест со предлог листа за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на АСО без надомест,
  9. Усвојување на извештај на Комисијата за утврдување на движни ствари кои поради нивната дотраеност неупотребливост или технолошка застареност не се користат во АСО со предлог листа на расходување на движни ствари,
  10. Донесување на Одлука за расходување на движни ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост, или технолошка застареност не се користат и не можат да се продадат или разменат,
  11. Донесување на Одлука за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари, без надоместок.