1 Записник од дваесетичетврта седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 21.10.2022 година во 11:00;

2 Одлука во врска со сторен прекршок од страна на Осигурително брокерско друштво Порше брокер АД Скопјe,

 1. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Друштвото за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје,
 2. Одлука за супервизорски мерки кон Друштвото за неживотно осигурување Граве,
 3. Барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во ДЗО ЛАЈОН ИНС АД Скопје од страна на Игор Георгиевски и донесување на решение,
 4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Мартина Богданова,
 5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Никола Апостоловски,
 6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Стефан Стојановски,
 7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Жарко Крстиќ,
 8. Информација по однос на Десеттиот модул од актуарската обука – Неживотно осигурување,
 9. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизиja ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 2022 година,
 10. Извештај за оценката на пристигнатите литературни и ликовни творби на Конкурсот за ученици од основното и средното образование за 2022 година, по повод  Денот на осигурување ‒ 1 ноември,

13 Извештај за поднесени претставки до АСО од страна на осигурениците, од корисниците на осигурување и од трети оштетени лица за 3 квартал 2022 година,

 1. Информација која се однесува на финансиската стабилност на осигурителниот сектор во првата половина на 2022 година,
 2. Информација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година, заклучно со 30.09.2022 година,
 3. Приговор по наредба и донесување на Решение,
 4. Упатство за начинот на организација на работата на Комисијата за актуари во врска со признавање на квалификација за актуар стекната во странство