1. Решение за издавање на согласност за измена на Статут на ЕУРОЛИНК,
  2. Решение за издавање на согласност  за друштво за ревизија-се дава согласност Друштвото за ревизија, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д Скопје за 2020 година,
  3. Решение за издавање на согласност  за друштво за ревизија – се дава согласност Друштвото за ревизорски услуги КПМГ МАКЕДОНИЈА  ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје за 2020 година.