1. Решение за давање дозвола за воведување на нова класа на осигурување на ВИНЕР ЛАЈФ (класа 21 – Oсигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови),
  2. Решение за давање согласност за измена на  Статут  на АД ВИНЕР ЛАЈФ,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
  4. Разгледување на Информација за пазарот на осигурување во вториот квартал,2015 година