• Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во САВА осигурување а.д. Скопје за лицето Петер Скварча,
  • Решение за формирање на Комисија за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2016 година,