1. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување во 2017 година;
  2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2017 година;