1. Решение за вршење на работи на застапување во осигурувањето, на Комерцијална банка АД Скопје,
  2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2019 година,и
  3. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување во 2019 година,