1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, за лицето Суат Инан,
  2. Решение за издавање согласност за измена на статутот на друштвото за осигурување САВА осигурување а.д Скопје,
  3. Решение за издавање согласност за друштво за ревизија на финансиските извештаи на друштвото за осигурување ГРАВЕ АД Скопје за 2019 година (КПМГ),
  4. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Златко Костовски,
  5. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Александар Илиевски,
  6. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето Иван Цветковиќ,
  7. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштво за животно осигурување Триглав Осигурување Живот АД Скопје
  8. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Националната групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје