1. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје,
  2. Наредба за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведена вонтеренска супервизија на Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје,
  3. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Осигурителното брокерско друштво Вебер ГМА АД Битола,
  4. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Осигурително брокерско друштво АМГ Премиум,
  5. Стратегија за спречување на перење на пари за 2021-2023 година,
  6. Извештај за поднесени претставки до АСО од страна на осигурениците, од корисниците на осигурување и од трети оштетени лица,
  7. Одлука за дополнување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година,
  8. Решение за издавање на согласност за друштво за ревизија на АД за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје,
  9. Решение за давање согласност за вршење работи на застапување во осигурување на Друштво за застапување во осигурување ПРОТЕКТОР АД, Прилеп,
  10. Одлука за Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2021 годинаа и
  11. Решение за именување на членови на Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2021 година