1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на лицето АЛЕКСАНДРА ШКЕМБИ, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на лицето АНА ШУТЕВА согласно Законот за супервизија на осигурување;
  3. Решение за издавање на согласност за измена на статут на КРОАЦИА НЕЖИВОТ;
  4. Решение за издавање на согласност за измена на статут на КРОАЦИА ЖИВОТ;
  5. Решение за давање согласност за измена на Статут на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје; и
  6. Решение за давање дозвола за воведување на класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување, во работењето на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.