1. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на Друштвото за застапување во осигурување ИБО ИНШУРЕНС АД, Куманово,