1. Решение за издавање согласност за член на орган на управување на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје за лицето Емил Кратовалиев,
  2. Решение за издавање дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето на Акционерското друштво за застапување во осигурување Л.И.Ф.Е. Македонија АД Скопје