1. Решение за давање дозвола за вршење на работи на осигурување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.