1. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2018 година;
  2. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на работи на застапување во осигурување во 2018 година;
  3. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Триглав Осигурување АД, Скопје, и
  4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите.