1. Информација за усогласување со Законот за супервизија на осигурување со преминот во втора фаза на асоцијација меѓу Република Македонија и Европската Заедница и нејзините земји членки,
  2. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување на лицето, Александра Лозановска,